Management Team

Members of Management Committee

SH. B.G. BANGUR (PRESIDENT)
SH. SURENDER SHARMA (VICE PRESIDENT)
SH. SUNIL GUPTA (VICE PRESIDENT)
DR. SAGAR RAJAGOPAL (EXECUTIVE HEAD, EX-OFFICIO MEMBER)
SH. SUDHIR MAHESHWARI (SECRETARY)
SH. SHARAD JAIN (TREASURER)
SH. ASHOK KUMAR SONI (JOINT SECRETARY)
SH. ASHOK BANSAL (JOINT SECRETARY)
SH. RAMESH KUMAR BANGUR (MEMBER)
DR. PAWAN MAHESHWARI (MEMBER)
SH. GAURAV JAIN (MEMBER)
SH. RAJ JAIN (MEMBER)
DR. K.M. BHAGAT (MEMBER)
SH. RAJ KUMAR MEHTA (MEMBER)
SH. RAMESH GOEL (MEMBER)
SH. SHREE KANT BANGUR (MEMBER)
DR. SHEKHAR SRIVASTAV (MEMBER)
SH. SURINDER PRAKASH GUPTA (MEMBER)
SH. RAMA SHANKER KHEMKA (MEMBER)
SH. SATISH BANSAL (MEMBER)
SH. O.P. BAGLA (MEMBER)
SH. CHANDRA KANT BANSAL (MEMBER)
SH. DEVAKI NANDAN MAHESHWARI (MEMBER)